Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték

Adami Stefano nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

1. A játék időtartama
A játék 2020.10.01. és 2020.10.09. közötti időtartamra szól.
 
2. A játék Szervezője
A játék Szervezője az Adami Stefano Kft.
Székhely: 2030 Érd Nefelejcs utca 7. A;
Cégjegyzékszám: 13-09-159194, továbbiakban: Szervező.
 
3. Résztvevők
A játék meghirdetése az Adami Stefano Kft. Instagram oldalán történik. (@adamistefano_hu)
A játékban való részvétel önkéntes, viszont csak a 18 év feletti személyek vehetnek részt a sorsolásban. Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Adami Stefano Kft., valamint további, a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont). A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.
 
4. A nyereményjáték menete
A játék felhíváshoz tartozó Instagram bejegyzésnél, likeolni kell a bejegyzést, kommentben meg kell adni, hogy a leendő nyertes kivel osztaná meg a nyereményét, illetve követnie kell az Adami Stefano Instagram profilját!
 
5. A nyeremény
3 x 4 db Stylebox for Heets kerül kisorsolásra, amit a nyertesek maguk választhatnak ki a webshopból és díjmentesen kerül kiszállításra az általuk megadott címre.
 
6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
Nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2020.10.09.
A nyeremény sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a commentpicker.com weboldal használatával.
A Szervező a nyerteseket a játék lezárását követő 48 órán belül üzenetben értesíti a részletekről.
A Szervező a nyertes értesítését a Játékos Instagram profilján kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve profilja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.
 
7. Nyeremény kézbesítése
Ha a Szervező nem tudja a nyertest a megadott elérhetőségen elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül kisorsolja.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az Adami Stefano Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.
 
8. Adatkezelés
Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A regisztrált Felhasználók között ajándékok sorsolása érdekében versenyeket hirdetünk meg. Ennek keretében a Felhasználó közösségi média felületeken bejegyzéseket, illetve képeket oszthat meg. A tartalmat megosztó Felhasználók között sorsoljuk ki a játék nyertesét.

8.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
Személyes adat adatkezelés célja
Név: Felhasználó beazonosítása
E-mail cím: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, értesítés a játék eredményéről
Egyéni vállalkozó szállítási címe (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt): a megadott címre tudjuk megküldeni a nyereményt
Játékban résztvevő magánszemélyről készült képfelvétel: amennyiben a nyereményjátékban fénykép készítése (pl. selfie) a Felhasználó feladata, az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése

8.2. Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, melyet a játékban való részvétellel ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

8.3. Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatokat – eltérő adatkezelési cél hiányában – a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.4. Az adatkezelés módja
Elektronikus formában.
 
9. Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
 
10. Részvételi feltételek és regisztráció
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A játékba a Játékos a 3-as pontban leírt feltételek teljesítésével kerülhet be. A felhasználó a kép feltöltésével elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót.
A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
 
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Adami Stefano Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 
11. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a http://adamistefano.hu/nyeremenyjatek weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@adamistefano.com e-mail címre! Kérjük, hogy az email tárgyában tüntesse fel a Játék elnevezését!
 
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

Keresés